تنظیم هیجان 5

تنظیم هیجان5:

هیجان ها برای انسان آنقدر مهم هستند که بدون آن ها قادر نخواهد بود حتی تصمیم گیری صحیحی انجام دهد! همان قدر که درگیری با هیجانات و افراط در تجربه برخی هیجانات،نشناختن هیجانات و عدم تشخیص هیجان ها فرد را دچار سردرگمی و استدلال اشتباهی می کند،به همان اندازه، شفافیت هیجانی( شناختو تشخیص هیجان ها در خود و دیگران) موجبات تفکر و تصمیم گیری صحیح را فراهم می سازد.

اساسِ ایجاد درگیری های هیجانی و عدم شفافیت هیجانی،بر می گردد به تجارب اولیه هر فرد
که طرح واره های ناسازگار را شکل داده اند و موجبات ایجاد باورهایخطا را فراهم‌ ساخته اند؛
و باورهای اشتباه افراد را دچار سوءگیری های اشتباه کرده اند.

درگیر شدن با ادراک یا تفسیرِ غلط از افراد، موقعیت ها و شرایط، احساس ها و هیجانات عوضی و
اشتباه را فرا می خوانند! یک‌فردی که دچار تعارضات هیجانی است، قطعا از احساسات بدنی اشتباه نیز رنج می برد.

احساسات بدنی اشتباه، فرد را مستعد ایجاد بیماریهای جسمانی می سازد!
تنظیم هیجان و شفاف سازی و شناخت هیجانات می تواند به افراد در مدیریت احساساتکمک کرده و باعث شود نحوه تفکر و سپس باورها نیز تغییر یافته و اصلاح شوند؛و همین طور می توان
به صورت معکوس از تغییر باورها، طرحواره ها و تفکرات به تنظیم هیجان ها و احساسات دست یافت.

در هر صورت ماحصل این تغییرات، شفای درون و برون انسان است که به او زندگی جدیدی خواهد بخشید.

مقالات مرتبط با تنظیم هیجان 

لیلی_نعیمی
روانشناس_بالینی
تنطیم_هیجانات