درباره ما :

 

سلام

من لیلی نعیمی هستم

حدود ۱۸سال در زمینه های تنظیم و بهداشت خانواده،اموزش تخصصی هنر،

وهنردرمانی مشغول به فعالیت بوده ام.

در زمینه فن بیان واموزش سخنوری وزبان بدن فعال می باشم.

پژوهش گر در حوزه هوش اخلاقی و اضطراب.

حرفه اصلی من درمانگری بالینی است .

بله من روانشناس هستم و در حوزه درمان وبرگزاری کارگاه ها و

سمینارهای روانشناسی فعال می باشم.

عضو انجمن هیپنوتیزم ایران ومتخصص کوچینگ.

. ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ.ACTروان ﺷﻨﺎس و ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻠﺴﺮ. ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد
. درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ. زوج درﻣﺎﻧﮕﺮ. ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ.CBTﻣﺘﺨﺼﺺ درﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮان. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺗﺮاز ﺑﻮدن. رواﻧﭙﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ. دارای ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ. ﻣﺪرس ﻓﻦ ﺑﯿﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻣﺪرس ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ. ﻣﺪرس ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ.
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ. دارای ﻣﺪرک ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارای
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. دارای ﻣﺪرک ﺑﯿﺰﻧﺲ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی IGS ﻣﺪرک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. دارای ﻣﺪرک ﺳﮑﺲ ﺗﺮاﭘﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری. دارای ﻣﺪرک ﺗﺨﺼﺼﯽ IQSزﻧﺪﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری اﻧﺘﺨﺎب ازﻣﻮﺳﺴﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﮔﻠﺴﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ. دارای ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی در رﺷﺘﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ۱۸ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻓﻦ ﺑﯿﺎن از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ﯾﮏ . ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۶ ﺗﺪرﯾﺲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺶ از
ﺑﻪ ﺻﻮرت وورک ﺷﺎپ و ﺳﻤﯿﻨﺎر.ﻣﺒﺪع روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در درﻣﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ وزن.

 

برای تماس با ما روی لینک کلیک کنید.